GEBRUIKERSVOORWAARDEN WWW.CLUBPLANNER.COM

        1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. wij: ClubPlanner Benelux B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende te (7559ST) Hengelo aan de Jan Tinbergenstraat 222, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58146091;

  2. website: https://clubplanner.com en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door ClubPlanner; en

  3. bezoeker: iedere natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de website.

2. Toegang tot de website

De toegang tot de informatie op de website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden. Indien de bezoeker verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat de bezoeker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Wij kunnen deze gebruikersvoorwaarden op elk moment wijzigen. 

3. Informatie op de website

Wij beheren de website en passen deze voortdurend aan teneinde de bezoeker de meest recente informatie te verschaffen. Wij beogen de bezoeker zo goed mogelijk via de website te informeren. 

Indien onjuiste informatie op de website zou worden gepubliceerd, zullen wij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing ontdekt wordt. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. 

Door het louter raadplegen van de website worden wij tot niets verbonden. Er zal altijd schriftelijke bevestiging van ons nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc. 

De informatie die op de website wordt gepubliceerd is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen. 

De inhoud van de website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling. 

4. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de website dient voorafgaand aan ons te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. 

De website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan ons, hetzij totaal onafhankelijk zijn van ons. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst. 

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnership of toetreding met ondernemingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Wij controleren de inhoud van andere websites niet. 

Zodra wij met zekerheid kennis hebben van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van ons overeenstemt, zullen wij de hyperlink naar deze website verwijderen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van de hyperlink naar de desbetreffende website. 

5. Intellectuele eigendomsrechten

De website, met inbegrip van de teksten, lay-out, presentaties, logo’s software, databases, de maatschappelijk naam van ons en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons of een van onze partners. Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van ons en/of van derden integraal te respecteren. 

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ons of onze partners. 

Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te treffen die wij doeltreffend achten teneinde de aantasting van de intellectuele eigendomsrechten van ons of van onze partners te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

6. Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct dan wel indirect, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit of op een bepaalde manier verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede met de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen bezoeken of raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. We sluiten ook alle verantwoordelijkheid uit die mocht ontstaan als de informatie die we tonen op deze website, niet of onvoldoende actueel is.

7. Veiligheid van de website

Teneinde de veiligheid van de website te waarborgen, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de techniek. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

8. Toepasselijk recht

De bezoeker die door het bezoek aan de website deze gebruikersvoorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard, stemt ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Nederlands recht wordt beheerst. 

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 4 juli 2023