Privacy

In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens ClubPlanner Benelux B.V. (KvK nummer: 58146091) OF ClubPlanner Group B.V. (KvK nummer: 61025887) (hierna te noemen: ClubPlanner) verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. De persoonsgegevens worden aan ClubPlanner verstrekt bij het gebruik van de website https://clubplanner.com. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke manier de gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen. 

1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door ClubPlanner. ClubPlanner respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat persoonsgegevens die eventueel aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG, wordt behandeld.

ClubPlanner houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ClubPlanner verkocht aan derden.

Iedere relatie van ClubPlanner verstrekt bij het contact, bij het onderhandelen en/of bij het aangaan van een overeenkomst met ClubPlanner persoonsgegevens aan ClubPlanner. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens. De persoonsgegevens die ClubPlanner ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening van ClubPlanner, welke onder meer bestaat uit het toegang verschaffen tot het platform “ClubPlanner”, het in contact treden en het in contact blijven met u, het uitvoeren van overeenkomsten en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen ClubPlanner.

ClubPlanner informeert u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ClubPlanner. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van ClubPlanner. Overigens zijn (ook) de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van ClubPlanner van toepassing; deze voorwaarden zijn via de volgende link raadpleegbaar: gebruikersvoorwaarden. 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

ClubPlanner Benelux B.V.           
Jan Tinbergenstraat 222           
7559 ST HENGELO           
Telefoonnummer: +31 (0)85 – 303 46 79         
E-mailadres: info@clubplanner.com         
KvK: 58146091

3. Zorgvuldigheid en technische beveiliging

Wij hebben de volgende technische beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Medewerkers zijn geïnstrueerd in de omgang met persoonsgegevens

 • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht

 • Medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij op grond van hun functie nodig hebben

 • ClubPlanner heeft adequate procedures over communicatie, support en beheer met opdrachtnemer afgestemd en handelt overeenkomstig.

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle

 • Inbraakalarm

 • Maatregelen tegen kwaadaardige programmatuur

 • Controle van toegekende bevoegdheden

 • Encryptie door versleuteling van persoonsgegevens tijdens verzending

 • Encryptie door versleuteling van gegevensopslag

 • Oude documenten op juiste manier vernietigen

 • SAAS-escrow

 • De softwareapplicatie wordt gehost bij een gecertificeerde hostingpartner

Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. 

U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.  

ClubPlanner biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen.

4. Geheimhouding

Wij houden de van u verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en (eventuele) (sub)verwerkers ook tot geheimhouding.  

5. Datalekken

Als er sprake is van een datalek, dan stelt ClubPlanner u daarvan op de hoogte. ClubPlanner streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur na ontdekking van dit datalek of nadat wij daarover zijn geïnformeerd door onze (sub)verwerkers. Wij zullen ook zorgdragen voor melding van het betreffende datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook van de door ClubPlanner naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden wij u op de hoogte. 

 6. Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van ClubPlanner te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. ClubPlanner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van ClubPlanner op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren (via uw browser), hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 

        7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics wordt gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. ClubPlanner heeft hieromtrent een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt voorafgaand aan de verwerking gemaskeerd en de functie “gegevens delen” is uitgeschakeld.  Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Persoonsgegevens die verwerkt worden

De volgende persoonsgegevens van u kunnen door ClubPlanner worden verwerkt bij het bezoek van de Website:

 • Voor- en achternaam;

 • Bedrijfsnaam

 • Geslacht;

 • Adresgegevens;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonische gesprekken of bijvoorbeeld door een profiel of account op deze website aan te maken;

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites;

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type;

 • Bankrekeningnummer. 

 

De volgende persoonsgegevens van u kunnen door ClubPlanner worden verwerkt bij het contacteren van ClubPlanner en/of het invullen van formulieren:

 • Voor- en achternaam;

 • Bedrijfsnaam

 • Geslacht;

 • Adresgegevens;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonische gesprekken of bijvoorbeeld door een profiel of account op deze website aan te maken;

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites;

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type;

 • Bankrekeningnummer.  

9. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. Uitvoering van overeenkomsten met u c.q. met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;

 2. Het voeren van onderhandelingen en communicatie omtrent offertes/aanvragen van u c.q. het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;

 3. Uitvoering van diensten en werkzaamheden (inclusief facturatie);

 4. PR/marketing/acquisitie van ClubPlanner;

 5. Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 6. Volgen van het surfgedrag over verschillende websites waarmee producten en diensten worden afgestemd op uw behoefte;

 7. Verbetering van de bedrijfsvoering van ClubPlanner;

  10. Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent. Indien de relatie of samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart ClubPlanner uw persoonsgegevens gedurende 6 maanden na beëindiging van de relatie. 

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart ClubPlanner uw persoonsgegevens gedurende 24 maanden na het verstrekken van de persoonsgegevens. 

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door ClubPlanner vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.  

11. Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen ClubPlanner gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het uitvoeren van (eventuele) overeenkomsten met u of het bedrijf waar u werkzaam bent, voor het voeren van onderhandelingen daarover alsmede ten behoeve van het voeren van een deugdelijke administratie, werkt ClubPlanner met verschillende (software)systemen. ClubPlanner heeft met de leverancier(s) van deze systemen (verwerkers)overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

        12. Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ClubPlanner worden verwerkt. Daarbij ontvangt u een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;

 • recht op rectificatie, indien ClubPlanner bijvoorbeeld niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;

 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien ClubPlanner wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;

 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;

 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij ClubPlanner en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met ClubPlanner. De contact gegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring. 

13. Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze privacyverklaring. ClubPlanner is gerechtigd om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen, indien dit in het kader van de bedrijfsbelangen van ClubPlanner of vanwege wetswijzigingen noodzakelijk is.